Osiguranje životinja

Uncategorized

Predmet osiguranja mogu biti: domaće životinje u intezivnom uzgoju po vrstama i kategorijama, zatim pčele, psi, pastrmke, fazani, nerčevi, kao i divlje i egzotične životinje u zoološkim vrtovima i van njih. Uslov za prijem u osiguranje životinja je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namenu i da su obeležene u skladu s važećim zakonskim propisima, radi identifikacije.

Rizici od kojih se osiguravaju životinje su:

  1. Bolest (osim bolesti koje podležu Zakonu o veterinarstvu).
  2. Nesrećni slučajevi ( nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni događaj koji deluje spolja i to naglo na osiguranu životinju i ima za posledicu njeno : obolenje, lečenje, uginuće).

Dopunski rizici od kojih se osiguravaju životinje definisani su  u Posebnim uslovima za osiguranje životinja. Posledice ostvarenih rizika su uginuće, prinudno klanje ili ubijanje iz nužde,… Za osiguranje životinja od dopunskih rizika, obavezno je osiguranje životinja od osnovnih rizika.

Životinje mogu osiguravati pravna i fizička lica. Fizička lica osiguranje mogu zaključiti i preko ugovarača osiguranja. Osiguranje se zaključuje sa određenim rokom trajanja, na period od godinu dana ili kraće od jedne godine (kratkoročno osiguranje) ili na duži vremenski period (5-10 godina – dugoročno osiguranje).

Pod vrednošću grla (koja predstavlja gornju granicu za određivanje sume osiguranja) podrazumeva se tržišna vrednost grla u momentu zaključenja osiguranja i ona ne može premašiti stvarnu vrednost grla. Mlade životinje se osiguravaju na onu vrednost koju će postići do kraja trajanja osiguranja. Osiguravač može da, za pojedine vrste i kategorije životinja, limitira sume osiguranja.

Obolele životinje ili životinje za koje se sumnja da boluju od neke bolesti, ne mogu biti predmet osiguranja . Štete koje nastaju kao posledica nepravilne i loše ishrane, loših smeštajnih uslova, neblagovremenog lečenja obolelih životinja, hirurških zahvata i lečenja koje su preduzimali laici, kao i zbog zemljotresa, krađe ili nestanka životinje i dr.

Osiguranik ima pravo da ostvari naknadu, ukoliko se ostvari osiguran slučaj. Prilikom nastanka osiguranog slučaja, vlasnik je u obavezi da preduzme odgovarajuće radnje, kako u cilju lečenja, tako i u cilju eventualnog maksimalnog iskorišćenja spašenih ostataka kod uginuća/prinudnog klanja. Prinudno klanje iz ekonomskih razloga preduzima se samo na osnovu pisanog odobrenja veterinara osiguravača. Osiguranik je u obavezi da omogući osiguravaču vršenje redovnih kontrola i revizija.

Osiguravač i osiguranik ili ugovarač osiguranja dogovaraju način plaćanja premije osiguranja prilikom zaključenja ugovora o osiguranju životinja, a osiguranik, u zavisnosti od ugovorenog načina plaćanja, stiče pravo na popust po ovom osnovu.