Šta garantuje garantni fond?

Uncategorized

Izvor: UOS

Štetu iz saobraćajnih nezgoda nadoknađuju društva za osiguranje koja su osigurala vozilo kojim je šteta pričinjena. Ako to vozilo nema polisu, a ima i takvih situacija, onda je tu garantni fond pri Udruženju osiguravača Srbije. Fond isplaćuje štete nastale upotrebom nepoznatog ili neosiguranog vozila, vazduhoplova, čamca ili drugog prevoznog sredstva kao i vozila koje je bilo osigurano kod osiguravajućeg društva nad kojim je pokrenut stečajni postupak.

Da li imam pravo na naplatu štete preko Garantnog fonda ako vozilo koje je napravilo štetu na mom vozilu nije bilo registrovano?
Ukoliko je vozač vozila koje nije osigurano odgovoran za saobraćajnu nezgodu, imate pravo da se obratite Garantnom fondu pri Udruženju osiguravača Srbije sa zahtevom za naknadu štete. Potrebno je da uz Vaš zahtev za naknadu štete dostavite i dokaznu dokumentaciju, i to, u slučaju oštećenja vozila: zapisnik o uviđaju sa skicom i izjavama učesnika, zapisnik o oštećenju vozila sa fotografijama, kopiju saobraćajne dozvole i lične karte.

Kako mogu da kontaktiram Garantni fond za bliže informacije i na koji način podnosim zahtev za naknadu štete?
Obrasci zahteva za naknadu štete dostupni su na sajtu Udruženja osiguravača Srbije www.uos.rs u delu Odštetni zahtevi, a sve podatke o potrebnoj dokumentaciji za konkretan slučaj možete dobiti kontaktiranjem Garantnog fonda elektronskim putem (mejlom na adresu: garantnifond@uos.rs), telefonskim putem (kontakt telefon: 011/ 2927 940) ili lično u prostorijama Udruženja osiguravača Srbije u Beogradu u ulici Trešnjinog cveta 1g.

Vozač u alkoholisanom stanju mi je sa neregistrovanim vozilom oštetio ogradu. Da li imam pravo na naknadu štete i kako i od koga mogu da ostvarim to pravo?
Ova šteta prouzrokovana je upotrebom motornog vozila, što znači da bi u regularnoj situaciji obavezu da nadoknadi tu štetu imao osiguravač kod koga vlasnik vozila ima zaključenu polisu osiguranja od autoodgovornosti (obavezno osiguranje). Kako je u ovom slučaju vozilo neregistrovano, odnosno nema polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, takvu štetu možete naplatiti od lica (štetnika) koje je istu prouzrokovalo ili od Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije. Da bi se šteta nadoknadila, potrebno je da obezbedite dokaz o obimu oštećenja, odnosno da procenitelj (građevinski) iz osiguranja ili građevinski veštak sačine zapisnik o oštećenju. Taj dokaz, zajedno sa zapisnikom policije o izvršenom uviđaju i popunjenim zahtevom za naknadu štete, predaćete Garantnom fondu na dalju obradu. Druga mogućnost je da postignete dogovor sa onim ko Vam je štetu pričinio, jer je u svakom slučaju on krajnji platilac štete.

Zatekao sam svoje vozilo oštećeno na propisnom mestu za parkiranje. Saobraćajna policija je izvršila uviđaj. Oštećeno vozilo ima polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Kako da nadoknadim nastalu štetu?
Ukoliko je štetu na osiguranom vozilu izazvalo nepoznato vozilo i ako na osiguranom vozilu postoji samo obavezno osiguranje a ne i kasko osiguranje, oštećeno lice ne može da naplati nastalu štetu, osim u slučaju da se pronađe nepoznati izvršilac. Garantni fond pri Udruženju osiguravača Srbije ne isplaćuje materijalnu štetu na vozilu koju je prouzrokovalo NN vozilo.

Koliki je rok zastarevanja za naknadu štete od neosiguranog vozila?
Zakonom o obligacionim odnosima definisano je da potraživanje naknade štete zastareva za 3 (tri) godine od dana saznanja za štetu i štetnika. U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja.

Da li Garantni fond isplaćuje naknadu štete ukoliko se radi o udesu kada je oštećeno lice bilo pešak, a vozilu koje ga je udarilo je istekla polisa osiguranja?
Ukoliko se utvrdi da je za štetu odgovorno neosigurano vozilo, pešak kao oštećeno lice ima pravo da potražuje naknadu štete od Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije.

Od kada Garantni fond isplaćuje naknade štete, odnosno za koji period nastanka saobraćajne nezgode postoji obaveza Garantnog fonda da isplati naknadu štete?
Garantni fond pri Udruženju osiguravača Srbije je osnovan 1996. godine u skladu sa Zakonom o osiguranju imovine i lica, s tim da je početak njegovog rada odložen do 1997. godine. Iz sredstava Garantnog fonda isplaćuju se naknade za štete koje su nastale od dana početka rada Garantnog fonda, dakle od 6. jula 1997. godine.

Da li putnik u vozilu kojim je upravljalo lice pod dejstvom alkohola ima pravo na naknadu štete koju je pretrpeo u saobraćajnoj nezgodi?
Putnik u vozilu ima pravo na naknadu štete od osiguravača bilo kog vozila koje je učestvovalo u nezgodi, kao i od imaoca vozila. Putnik ima pravo da potražuje naknadu štete od osiguravača vozila u kome je pretrpeo štetu, kao i od osiguravača drugog vozila učesnika, ukoliko je u nezgodi učestvovalo više vozila. Ukoliko je za nezgodu odgovoran vozač vozila u kome je putnik povređen, a vozač je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, putnik može da se obrati i njegovom osiguravaču sa zahtevom za naknadu štete uz koji prilaže zapisnik o uviđaju i medicinsku dokumentaciju, a po potrebi i ostalu dokumentaciju koju osiguravajuće društvo zahteva. Prilikom utvrđivanja prava putnika na naknadu i visinu štete ceni se doprinos putnika u šteti, odnosno naknada se umanjuje srazmerno tom doprinosu, s obzirom na to da je u tom slučaju putnik pristao na vožnju sa licem koje je upravljalo vozilom pod dejstvom alkohola, a osiguravač u takvom slučaju ima pravo regresa od svoga osiguranika u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, odnosno društvo za osiguranje koje naknadi štetu oštećenom licu, stupa u prava oštećenog lica prema licu koje je odgovorno za štetu, za iznos isplaćene naknade, kamatu od isplate naknade i troškove postupka.

Po kom principu se utvrđuje visina sume za isplatu kod proglašenja totalne štete na automobilu? Da li postoji pravilnik koji to uređuje ili svako osiguravajuće društvo istu izračunava na osnovu interne procene?
Procenu totalne štete na vozilu vrši procenitelj/veštak mašinske ili saobraćajne struke, prema pravilima struke i to tako što se utvrđuje vrednost vozila u momentu udesa i vrednost ostatka shodno čemu se na bazi razlike utvrđuje visina totalne štete. Potom se vrši upoređivanje sa troškovima popravke, pa ukoliko su troškovi popravke veći od visine totalne štete, isplaćuje se naknada na bazi obračuna totalne štete. Na ovakav način postupa se i tokom procesa obrade šteta Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije.

Čija je obaveza obaveštavanja Garantnog fonda o nastalom štetnom događaju (saobraćajnoj nezgodi) i ko podnosi zahtev za naknadu štete?
Oštećeno lice podnosi zahtev za naknadu štete Garantnom fondu pri Udruženju osiguravača Srbije.

Da li štete izazvane neosiguranim traktorima, motokultivatorima, motociklima i sl. potpadaju pod obavezu Garantnog fonda?
Da, od decembra 2009. godine, nakon što je stupio na snagu i počeo da se primenjuje nov Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Da li postoji mogućnost za naknadu materijalne štete na vozilu kada je šteta prouzrokovana upotrebom nepoznatog vozila?
Takva mogućnost nije predviđena zakonom. Jedina mogućnost za naplatu štete u tom slučaju je da vlasnik oštećenog vozila ima polisu kasko osiguranja za vozilo.

Da li mogu da ostvarim naknadu štete na mom motornom vozilu koje je u toku noći zapaljeno i kada je šteta totalna. O navedenom postoji izveštaj policije i vatrogasne službe. Moje vozilo poseduje obaveznu polisu autoosiguranja ali ne i KASKO polisu.
Ukoliko ne postoje saznanja o tome kako se vozilo zapalilo i šta je prouzrokovalo štetu, po osnovu sopstvene polise osiguranja od autoodgovornosti ne može se naplatiti šteta u ovom slučaju. Ako pritom vlasnik oštećenog vozila ne poseduje ni kasko polisu, onda praktično ne postoji mogućnost da se šteta nadoknadi iz sredstava osiguranja.

Da li štetnici koji su isplatili štetu oštećenim licima imaju pravo da se regresiraju iz sredstava Garantnog fonda?
Ne. Pravo na naknadu iz sredstava Garantnog fonda imaju putnici i treća oštećena lica u smislu odredaba zakona. Štetnik ne ulazi u krug lica koja imaju pravo naknade odnosno regresa iz sredstava Garantnog fonda.

Ukoliko je vlasnik oštećenog vozila lizing kuća, da li korisnik takvog vozila koje je oštećeno u saobraćajnoj nezgodi za koju je odgovorno neosigurano vozilo može da ostvari pravo na naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda?
Kada je vlasnik oštećenog vozila lizing kuća, a korisnik fizičko ili pravno lice, korisniku lizinga se može isplatiti naknada štete samo uz saglasnost lizing kuće koja se podnosi Garantnom fondu u pisanoj formi, uz ostalu potrebnu dokaznu dokumentaciju.