NAKNADA ŠTETE KOD POVREDA NA JAVNOM MESTU

Uncategorized

Ako se povredite na ulici, tržnom centru ili teretani, upadnete u šaht ili Vam se desi neka druga povreda na javnom mestu ,imate pravo na naknadu štete.

Zakon o obligacionim odnosima u članu 154 navodi da ko drugome prouzrokuje štetu dužan je nadoknaditi je. Takođe jedno od osnovnih načela ZOO-a je načelo zabrane prouzrokovanja štete  te se u čl. 16 navodi da je „svako dužan da se uzdrži od postupka kojim se može drugom prouzrokovati šteta“. Naravno, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. Međutim, Zakon dalje kaže da se za štetu od stvari ili delatnosti, od kojih potiče povećana opasnost štete za okolinu odgovara se bez obzira na krivicu.

Drugim rečima, ko god da vam je prouzrokovao štetu, materijalnu ili nematerijalnu, imate osnova da od njega tražite naknadu štete.

ŠTA DA RADITE KADA SE POVREDITE:

  • Zovite Hitnu pomoć
  • Tražite od lekara da precizno navede kako su povrede nastale i koje su tačno
  • Fotografisati mesto ili uzrok povrede
  • Pozvati policiju
  • Uzeti kontakte svedoka
  • Dokazni materijal u što kraćem roku dostaviti agenciji