Osiguranje putnika u javnom prevozu

Uncategorized

Izvor: bustransfer

Putnici javnog prevoza treba da znaju da su osigurani u slučaju da dođe do nezgode neposredno pre, tokom, ili nakon putovanja, kao i da mogu da zahtevaju naknadu štete na osnovu ugovora o osiguranju, iako ga sami nisu zaključili.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju reguliše osiguranje putnika u slučaju nezgode, u kojem je naznačeno ko je obavezan da ostvari ugovor o osiguranju, koja je definicija putnika, slučajevi koji su pokriveni osiguranjem, kao i visinu osigurane sume i način naplate štete.

Obaveza osiguranja putnika u javnom prevozu u slučaju nezgode uspostavljena je za sve vlasnike prevoznih sredstava koja služe za obavljanje prevoza putnika. Prevoznici imaju obavezu da zaključe ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu u slučaju nezgode.

Vlasnik prevoznog sredstva ima obavezu da na vidnom mestu u samom prevoznom sredstvu i voznoj karti istakne informacije o zaključenom ugovoru o osiguranju, a posebno podatke o osiguravajućem društvu i pravima putnika po osnovu zaključenog ugovora.

Za putnika javnog prevoza se smatraju lica:

  • koja se nalaze u prevoznom sredstvu kojim se obavlja javni prevoz i koja imaju nameru da putuju, bez obzira da li je lice platilo voznu kartu ili ne;
  • koja se nalaze u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, pre ukrcavanja, a pritom imaju nameru da putuju;
  • koja su obavila putovanje i napustila prevozno sredstvo, a nalaze se u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, u krugu stanice, pristaništa, luke ili aerodroma;
  • koja imaju pravo na besplatnu vožnju.

U slučaju saobraćajne nesreće potrebno je preduzeti određene korake kako biste ostvarili prava iz ugovora o osiguranju. Zahtev za odštetu se podnosi osiguravajućoj kući sa kojom prevoznik ima zaključen ugovor, a u slučaju da je društvo u stečaju, isplata osigurane sume se možete zahtevati iz sredstava Garantnog fonda.

Za podnošenje zahteva je potrebna sledeća dokumentacija:

  • Pasoš ili lična karta
  • Originalna lekarska dokumentacija o povredama
  • Dokaz da ste doživeli povrede kao putnik (zapisnik policije, izjava vozača ili svedoka)
  • Ostala dokumenta koja bi koristila u procesu dokazivanja tvrdnji

Česta primedba putnika je da vozači nisu želeli da im ostave izjavu, ali je korisno znati da vozači imaju zakonsku obavezu da učesnicima saobraćajne nezgode ostave lične podatke, kao i podatke o obaveznom osiguranju.

Ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, putnici ostvaraju sledeća prava i isplatu:

  • Osigurane sume za smrtni slučaj (8.000 €)
  • Procenta od osigurane sume u korelaciji sa procentom invaliditeta (do 16.000 €)

Troškova lečenja koji su samostalno plaćeno i ne spadaju u okvir zdravstvenog osiguranja, a prouzrokovani su kao posledica nesreće, kao i oportunitetni trošak, tj. gubitak novčane zarade kao posledica privremene nemogućnosti obavljanja posla (do 4.000